Курс спрямовано на вивчення рівня розвитку національної літературної мови, історичних етапів формування стилістичних засобів, основних ознак сучасного стану мови, функціональних стилів мови, стильової і жанрово-стильової диференціації мовних одиниць. Вивчаються прийоми організації і використання виразових зображальних засобів в різних стилях. Курс орієнтовано на опанування студентами можливостей української мови в різних функціональних стилях на лексичному, фразеологічному, морфологічному, синтаксичному рівнях, засвоєння орфоепічних, акцентуаційних та інших норм літературної мови. Засвоєння курсу передбачає вирішення комплексу завдань щодо усвідомленого ставлення до української мови як інтелектуальної, духовної та культурної цінності, потреби досконалого володіння нею у майбутній професійній діяльності, поглиблення знань про мову як багатофункціональну знакову систему. Оволодіння методиками мовностилістичного аналізу дає змогу на конкретному мовному матеріалі показати шляхи наукового осмислення мовних стилістичних явищ.