Державна атестації бакалаврів спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.01 Українська мова та література. Тестові завдання,  які необхідно виконати студентам-філологам.

Підготувати фахівця-професіонала, компетентного в діяльності, пов’язаній із  аналізом, творенням, перетворенням й оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною,  так і з прикладною метою), здатну організовувати ефективні  комунікації українською мовою в культурно-просвітницькій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя, підготовка здобувачів до подальшого навчання.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі,   та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням  і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами.