У викладенному курсі систематизовано нормативно-правові засади здійснення стандартизації, сертифікації туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності в Україні. Послідовно розкрито сутність даних форм державного регулювання у сфері туризму, визначено особливості їх застосування в Україні, проаналізовано міжнародний досвід у даній сфері діяльності.

В курсі висвітлено обєктивні передумови виникнення теорії туризму та основні етапи її розвитку. Значна увага приділена питанням управління і гегулювання туристичної діяльності в Україні та в світі, ліцензування, сертифікації і стандартизації туристичних послуг.

Метою викладання курсу “Організація виробництва” є формування у студентів комплексу знань про виробництво, виробничі системи, засвоєння ними основ організації виробництва, його загальних принципів, методів та положень незалежно від форми власності підприємств і на цій основі набуття спеціальних знань та практичних навичок з прийняття ефективних управлінських рішень щодо створення, функціонуванню та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового середовища.


Мета дисципліни - систематичний виклад закономірностей формування витрат для оптимізації їх рівня і обґрунтування раціональних господарських рішень.

Метою дисципліни „Регіональна економіка” є формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів регіональної економіки, отримання знань і практичних навичок щодо дослідження закономірностей, принципів і факторів розміщення продуктивних сил і соціальної інфраструктури в територіальному аспекті..


Підготовчий курс з дисципліни "Економіка підприємства"