Економіка підприємства як певна галузь науки будується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва з метою забезпечення суспільних потреб в товарах і послугах.


Мета дисципліни - систематичний виклад закономірностей формування витрат для оптимізації їх рівня і обґрунтування раціональних господарських рішень.

Метою дисципліни „Регіональна економіка” є формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів регіональної економіки, отримання знань і практичних навичок щодо дослідження закономірностей, принципів і факторів розміщення продуктивних сил і соціальної інфраструктури в територіальному аспекті..


Підготовчий курс з дисципліни "Економіка підприємства"

Дисципліна "Інформатика та інформаційні технології в бізнесі" для 1 курсу спеціальності 051 "Економіка" спеціалізація "Економіка підприємства", група 051-16-2 ФЕФ.