• Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  Сутність  механізму фінансового менеджменту на підприємстві.  
 • Цілі навчання: надання  теоретичних знань щодо сутності механізму фінансового менеджменту на підприємстві та практичних навичок щодо використання інструментів фінансового менеджменту в процесі управління підприємством; підготовка фахівців з фінансового менеджменту, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми з управління фінансовою діяльністю підприємства.
 • Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування фінансових відносин.  

Об'єкти вивчення та діяльності: методи, механізми та інструменти фінансування різних проектів із різних фінансових джерел.

Цілі навчання: здобуття знань і умінь у сфері порівняльного аналізу вартості формування фінансових ресурсів для забезпечення реалізації проекту, визначення ефективних механізмів розподілу та використання фінансових ресурсів та грошових потоків на рівні проекту, що надасть можливість студенту самостійно здійснювати дослідження фінансових потоків суб'єктів господарювання, розв'язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при впровадженні інновацій в професійну діяльність в динамічному середовищі.   

 • Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  теоретичні основи фінансових відносин, що виникають на рівні підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в процесі формування, розміщення та використання фінансових ресурсів, здійснення витрат, отримання і розміщення доходів.

Цілі навчання: підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у галузі фінансових відносин, що виникають на рівні підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в професійній діяльності й у процесі навчання, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов

Об’єкт(и) вивчення та діяльності: принципи і механізми функціонування фінансових інструментів, фінансових інститутів, фінансових та інвестиційних ринків.

Цілі навчання: надання  теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу; підготовка фахівців з інвестування, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання і
прикладні проблеми з оцінки доцільності прийняття інвестиційних рішень та  визначення їх ефективності, визначення вартості фінансових інструментів, доходності та ризику портфелю цінних паперів, вибору кращого інвестиційного проекту за різними критеріями.

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних і практичних знань з особливостей формування й функціонування інфраструктуру державних фінансів.

Завданнями вивчення дисципліни є надання знань про функціонування державних фінансових корпорацій, нефінансового сектору, фінансових посередників, допоміжних фінансових організацій. Предметом є формування оптимальної інфраструктури державних фінансів. 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань шодо організації банківських систем зарубіжних країн існування сегментованих і універсальних банківських систем, в умовах розвинутих фінансових ринків і мережі кредитно-фінансових установ.

Завданнями вивчення еволюції та сучасних тенденцій розвитку банківських систем зарубіжних країн, їх ролі та функцій принципів побудови та особливостей форм організації. Предметом є відносини, що виникають у процесі еволюції сучасних банківських системах у зарубіжних країнах. 

 • Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень,  підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт.

 • До основних завдань можна віднести: навчити студентів обгрунтовувати актуальність обраної теми дослідження, обирати оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених у роботі завдань, визначати об’єкт і предмет дослідження, аналізувати науково-методичну літературу, літературно і технічно оформлювати наукові результати, визначати їх практичну значущість і наукову новизну. Предметом є вивчення теоретико-методологічного підгрунтя і експерементальних досліджень з метою здійснення науково-дослідницької діяльності

Методичне забезпечення практичних занять для бакалаврів напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» 

Курс з дисципліни «Історія фінансів, грошей та кредиту» для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Об’єкт(и) вивчення та діяльності: процеси становлення та розвитку грошового обігу, банківської справи, податкової системи і страхування від античних часів до сьогодення.

Цілі навчання: формування у майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та страхування теоретичних знань про суть і необхідність грошей і банківської справи, їх діалектичного розвитку в світлі історії економічної думки для об'єктивної оцінки економічних процесів, що відбуваються на сучасному етапі.

Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які характерні для історичного процесу появи, розвитку і взаємодії грошей, банківництва та фінансових відносин на різних етапах еволюції суспільства.

Опис  предметної області дисципліни – Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств:

 • Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  принципи  і  механізми функціонування та вдосконалення антикризового управління фінансами підприємств
 • Предмет вивчення дисципліни «Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств» — фінансові відносини, що виникають у ході санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб'єктів господарювання.
 • Цілі навчання: здобуття знань і  умінь у сфері антикризового управління фінансами на макро- і мікрорівнях, що надасть можливість самостійно здійснювати дослідження механізму антикризового управління субєктами господарювання,  розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при здійсненні діагностики фінансової кризи на підприємстві, впровадженні інновацій в планах антикризових (санаційних) заходів у динамічному середовищі. 

Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності антикризового управління

 Базові дисципліни:

Інвестування, економічний аналіз, фінансовий аналіз,  оцінка бізнесу та підприємства, фінансовий менеджмент

Навчальне методичне забезпечення розкриває методики застосування економіко-математичних методів у вигляді прикладів вирішення завдань в різних областях економіки. Посібник також містить інструкції по використанню сучасних інформаційних технологій для вирішення розглянутих завдань (а саме офісного пріложеніяMS Excel).
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які використовують математичні методи, моделі та інформаційні технології при підготовці курсових і дипломних робіт на бакалаврському і магістерському рівні навчання.

Основною метою цього методичного забезпечення є розкриття сутності корпоративного фінансового управління, його принципів і моделей, способів реалізації у практиці корпоративного управління, прав і обов’язків акціонерів, членів органів управління та контролю акціонерного товариства. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Видання розроблено на основі діючого в Україні законодавства й рекомендовано студентам за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. Методичне забезпечення  розраховано на студентів економічних вузів, спеціалістів в галузі корпоративного управління.

Мета цього практикуму полягає в тому,щоб дати студентської аудиторії конкретний матеріал для практичного вивчення у вигляді розрахунків, завдань, тестів та інших практичних матеріалів з курсу дисципліни "Депозитарна система". Основним його завданням є підготовка студентів до проведення аналізу на конкретних матеріалах в області біржових операцій і грошового обігу, кредиту, ринку цінних паперів.

Метою курсу є висвітлення теоретичних основ фінансового управління підприємством, а також принципи формування активів та методи оптимізації структури капіталу підприємства з визначенням їх ефективності. Основні завдання стисло висвітлити теоретичні основи фінансового управління підприємством, а також принципи формування активів та методи оптимізації структури капіталу підприємства з визначенням їх ефективності. Проаналізовано сутність інвестиційної діяльності та методи підвищення її ефективності з урахуванням підходів до мінімізації фінансових ризиків, приділено увагу аналізу уникнення кризового стану.

Курс з дисципліни «Фінанси» для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" (072 «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Об’єкти вивчення та діяльності: устрій, принципи й механізми функціонування та розвитку фінансових систем.

Цілі навчання: надання знань і умінь, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з теорією фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і макрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних і практичних знань з особливостей формування й функціонування банківської системи України.

Завданнями вивчення дисципліни є надання знань, що до становлення функціонування і розвитку банківської системи України, сутність та методика здійснення банківської операції, пов’язаних із формуванням ресурсів, організацією розрахунків і обслуговуванням платіжного обороту клієнтів, кредитуванням, емісією та розміщенням цінних паперів, вексельним обігом, обслуговуванням зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, купівлею і продажем іноземної валюти. Предметом є функціонування банківської системи України.

 • Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  принципи  і  механізми функціонування та вдосконалення фінансового аналізу й фінансової діяльності  суб’єктів господарювання,  використання  їх фінансових ресурсів.  
 • Цілі навчання: підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у галузі фінансового аналізу діяльності суб’єктів господарювання  в професійній діяльності й у процесі навчання, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов.

 

 • Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й вдосконалення фінансового аналізу й  фінансової діяльності   суб’єктів господарювання

 

 • Методи, методики та технології фінансової науки і практики.

 

Інструменти: прикладні інформаційно-аналітичні системи та програмні продукти.

Мета курсу  — розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Основні завдання курсу:

 • виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;
 • розкриття взаємозв’язків між заощадженнями та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;
 • обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів (цінних паперів), рух яких опосередко-
  вується взаємовідносинами між суб’єктами фінансового ринку;
 • обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;
 • виявлення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій;
 • розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів.

Предметом курсу є фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються і функціонують відносини з купівлі-продажу фінансових фондів, що знаходять своє відображення в цінних паперах.

Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційні компанії і фонди» для студентів спеціальності 6.030508 Фінанси / Упорядн.: ст..викладач Замковий О.І. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 72 с

Предметом курсу є фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються і функціонують відносини з купівлі-продажу фінансових фондів, що знаходять своє відображення в цінних паперах.
Цілью курсу є вивчення особливостей цієї сфери діяльності необхідно бакалавру, щоб розуміти структуру фінансового ринку та характеристику його суб’єктів; характеристику грошового ринку та фінансових інструментів, які перебувають у обігу на цьому ринку; завдання та функції ринку цінних паперів; класифікація структури ринку цінних паперів та операції з цінними паперами; поняття цінні папери, їх види та класифікація за основними ознаками; поняття акція, її види та класифікація за основними ознаками; поняття облігація, її види та класифікація за основними ознаками; види похідних цінних паперів, та їх функції; мета, процедура розміщення та обіг депозитарних розписок; характеристика учасників ринку цінних паперів; основні біржові операції; порядок емісії і форми розміщення цінних паперів на первинному ринку; види біржових індексів та їх роль; портфель цінних паперів та їх типи; основні види ризиків, які можливі на фінансовому ринку.