Курс призначений для студентів спеціальності 184 «Гірництво» (за Переліком спеціальностей 2010 – 6.050303 «Переробка корисних копалин»).

Мета: сформувати у студентів уявлення про центри видобування і переробки основних видів дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, історичні чинники, що зумовили їх виникнення.

Завдання: особливості видобування сировини для огранювання, сировини для виготовлення інтер’єрних виробів, самоцвітів органогенного походження; технології переробки дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: центри видобування алмазів, рубінів і сапфірів, інших різновидів дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, основні технології їх переробки та виготовлення готових виробів;

вміти: обирати технології для видобування певних видів коштовного каміння як в умовах основного виду діяльності, так і в якості супутніх ресурсів; вибирати обладнання та інструмент для первинної обробки самоцвітів.

Курс призначений для бакалаврів спеціальності 103 «Науки про Землю».

Мета: сформувати у студентів уявлення про методи геолого-економічної оцінки родовищ природного каміння на прикладі відомих родовищ дорогоцінного каміння, зокрема сформувати уявлення про стан та можливості вітчизняної мінерально-сировинної бази каменесамоцвітної сировини, декоративні властивості і асортимент виробів з окремих різновидів самоцвітів України.

Завдання: дослідження впливу мінерального складу на якість полірування, виявлення художніх образів у зразках самоцвітів, обґрунтування сортаменту для окремих різновидів самоцвітів України, відбір сировини на родовищах і проявах, підготовка еталонних колекцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: класифікацію самоцвітів України за генетичними типами, їх належність до певних геологічних формацій; принципи сортування каменесамоцвітної сировини за визначеними характеристиками якості; сортамент за основними видами самоцвітів України; можливості виготовлення тих чи інших виробів декоративно-прикладного мистецтва;

вміти: надавати гемологічну характеристику певним зразкам самоцвітів, визначати їх технологічні і декоративні властивості, визначати якість сировини (тріщинуватість і здатність приймати поліровку), визначати можливі види виробів і прогнозну вартість сировини;

Дисципліна "Геологія та геоморфологія" викладається студентам 1 курсу за галуззю знань 19.Архітектура та будівництво, за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія та 193 Геодезія та землеустрій.

Мета вивчення дисципліни – формування знань щодо будови, складу і віку Землі; геологічних процесів та їх впливу на утворення рельєфу; уявлень про нерозривну єдність всіх природних компонентів ландшафтної сфери Землі, аналізу і використання інженерно-геологічної, гідрогеологічної та геоморфологічної інформації у практичній діяльності.

"Загальна геологія" викладається на 1 курсі ГРФ студентам спеціальності 103 Науки про Землю протягом 1, 2 і 3 чвертей.

Мета вивчення дисципліни – формування уявлень, знань і умінь щодо будови і складу Землі та земної кори, геологічних процесів і явищ, що її формують, та використання виявлених закономірностей у практичній діяльності суспільства.

Основні завдання дисципліни:

- сформувати у студентів уявлення про структуру, просторове та часове співвідношення в Галактиці і Сонячній системі;

- сформувати студентам сучасні уявлення про будову Землі, речовинний склад, властивості земної кори і вік гірських порід, що її складають;

- ознайомити студентів з геологічними процесами та явищами;

- сформувати у студентів цілісну картину про закономірності розвитку земної кори під впливом ендо- й екзогенних чинників;

- навчити студентів основам аналізу геологічних карт;

- стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної праці.

Лабораторні роботи з дисципліни "Загальна геологія" виконуються протягом трьох чвертей 1 та 2 семестрів 2016-2017 навчального року. Розроблені для студентів спеціальності 103. Науки про Землю 1 курсу геологорозвідувального факультету.

 

Курс "Історія мистецтв" викладається студентам 3-го курсу спеціальності "Обробка природних матеріалів" та покликаний підготувати їх до самостійного створення дизайну та готових виробів з каменя.

Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про процес розвитку світового мистецтва.

Завдання: набуття студентами знань про види мистецтв, мистецькі стилі, жанри та їх розвиток у певні історичні періоди.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні види мистецьких творів, стилі, притаманні різним історичним епохам, найвидатніші витвори мистецтв різних часів.

вміти: визначати стиль художніх виробів, а також застосовувати знання про художні стилі при проектуванні виробів з декоративного каміння.

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисцигіліни, будуть використані в процесі вивчення переважної більшості професійної та практичної підготовки фахівця напряму підготовки «Обробка природних матеріалів». 

Метою викладання дисципліни є розвиток професійної і практичної підготовки студентів та продовження їх образотворчої освіти у напрямку вивчення кольору як важливого фактору підвищення художньо-естетичного рівня особистості, формування художньої культури в мистецтві та сучасному дизайн-середовищі. Мета програми досягається за допомогою включення у процес викладання дисципліни практичних (лабораторних) занять, виконання вправ, завдань на різноманітні способи використання кольору і виявлення його головних властивостей при створенні художнього образу мистецького твору, дизайн-проекту тощо.

Завдання: набуття базових знань з кольорознавства; ознайомлення з основними напрямками розвитку наук з кольорознавства та сучасними досягненнями у вивченні кольору та кольорових явищ; асвоєння основних колористичних понять, взаємодії світла і кольору та світлових явищ як причини виникнення кольору; формування колористичного сприйняття навколишнього середовища та навичок кольорової гармонізації дизайн-середовища; озвиток художнього смаку та створення гармонійного кольорового зображення у композиціях.

Знати: властивості кольору і світла; термінологію кольорознавства; основні закономірності сприйняття кольору; визначення основних характеристик кольору; основні закономірності психофізиологічного сприйняття кольору; прийоми колористики та принципи кольорової гармонії; правила взаїмодії кольорів та кольорових сполучень (контрасти, нюанси); змішування кольорів (оптичне, механічне та просторове); просторові якості кольору, об'єктивні та суб'єктивні якості.

Вміти: створювати палітру кольорів із заданими характеристиками; використовувати зразки природних колірних гармоній при створенні композицій; враховувати асоціативні та оптичні властивості кольору в дизайн-проектуванні, формотворенні, живописних та декоративних композиціях; створювати гармонійно узгоджені у кольорі асоціативно-образні композиції на задані теми; застосовувати художньо виразні засоби та символічні властивості кольору у творчій та проектній дизайнерській діяльності.

Курс призначений для студентів спеціальності 7.05030302 «Обробка природних матеріалів» 

Мета курсу: надати студентам основи знань з використання інформаційних технологій при проектуванні та виготовленні виробів з природного каміння.

Завдання: набуття студентами знань про основні програмні пакети, що можуть використовуватись при проектуванні виробів з каменю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: програмні пакети, що використовуються при проектуванні та виготовленні виробів з каміння, принципи растрового, векторного та тривимірного моделювання виробів з каменю.

вміти: моделювати вироби з каменю за допомогою двовимірних та тривимірних програмних пакетів, правильно обирати програмні пакети для вирішення різних задач із комп’ютерного моделювання.

Мета: набуття студентами знань про основні фізико-механічні, технологічні і декоративні властивості благородних металів і дорогоцінного каміння та про шляхи їх раціонального використання в ювелірній, каменерізної та інших галузях виробництва художньо-промислових виробів.

 Завдання: ознайомити студентів з матеріалами ювелірного виробництва, технікою і технологією ручного виготовлення, а також основами серійного виробництва ювелірних прикрас.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: знатися на ювелірних технологіях і в якій послідовності потрібно їх використовувати для виготовлення тих чи інших виробів.

Вміти: розрізняти дорогоцінні і недорогоцінні метали і сплави, а також, хімічні речовини по їх властивостям і засобам використовування. Визначати, які ювелірні інструменти і обладнання використовуються для конкретних робот. Розрізняти історичні стилі ювелірних виробів.

Дисципліна "Структурна геологія та геокартування" викладається на 2-му курсі ГРФ студентам напряму підготовки 103 Науки про Землю.

Мета вивчення дисципліни – формування уявлень, знань і умінь щодо будови і складу Землі та земної кори, геологічних процесів і явищ, що її формують, та використання виявлених закономірностей у практичній діяльності суспільства.

Основні завдання дисципліни:

- сформувати у студентів уявлення про просторове зображення геологічних тіл;

- сформувати студентам уявлення про існуючі взаємовідносини товщ гірських порід;

- сформувати уявлення про сучасні методи графічного зображення різноманітної геологічної інформації;

- навчити студентів побудові та аналізу геологічних карт;

- стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної прац