Значне місце в процесі вибору показників займають оптимізаційні задачі, в яких варіанти рішень порівнюються, і серед них знаходиться найкраще (оптимальне). Для того, щоб порівняти альтернативні варіанти і вибрати серед них кращий, потрібно, перш за все, забезпечити їх порівнянність. Тому необхідне дотримання певних принципів, використання певним чином обраних показників

 

Технологія виробництва – способи, прийоми та послідовність виконання робіт в геодезичному виробництві, щоб забезпечити раціональне використання всіх ресурсів (матеріалів, машин, енергії, трудових витрат і ін.).


Організація й керування економікою є найважливішою функцією керівництво будь-якого виробництва.

Організація – являє собою вид діяльності людей, спрямований на з'єднання всіх елементів виробничого процесу в єдиний процес, забезпечення їхнього раціонального сполучення й взаємодії з метою досягнення соціальної й економічної ефективності виробництва.

Іншими словами, організація виробництва це:

·     Створення погоджених виробничих процесів і взаємодії всіх елементів виробничої системи для одержання конкретного результату.

·     Комплекс заходів, спрямованих на раціональне сполучення процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й у часі з мету підвищення ефективності.


Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок, щодо вивчення правил та прийомів графічних робіт, що виконуються на геодезичному виробництві. Навчитись володіти різними способами графічного відтворення елементів місцевості на знімальних, складальних і видавничих оригіналах. Формування вмінь застосовування спеціального програмного забезпечення.


Мета дисципліни «Картографія» – дослідження питань математичної основи карт, вивчення способів виконання різних вимірювань по картах та визначення оцінки точності цих вимірювань, розроблення теорію картографічної генералізації, основних принципів складання та оформлення карт тощо. Важко назвати галузь науки та техніки, де не використовуються карти. Ця дисципліна охоплює велике коло питань та вивчає сутність і методи передачі та відображення інформації про об’єкти і явища картографованої поверхні на площині.

Призначено для самостійної роботи під час підготовки до модульних контролів за результатами лабораторних і контрольних робіт з дисципліни <Основи рекультивації порушених земель>.

Розглянуто теоретичні відомості про ключові питання інженерно-геодезичних робіт до початку горно технічної рекультивації та після її завершення, тобто вибір найбільш точного способу визначення площі, зображеної на топографічній карті або плані, аналітичного розрахунку координат вставляє мого пункту опорної геодезичної мережі, а також складання проекту під горизонтальний і похилий будівельний майданчик.

Орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студента.

Вирішення важливих науково-технічних та народногосподарських завдань з випуску якісної продукції значною мірою залежить від єдності вимірювань у державі.

Під єдністю вимірювань розуміють такий стан вимірювань, за якого результати вимірювань виражаються у законодавчо визначених одиницях, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі.

Мета дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація» – отримання знань щодо основних положень метрології, стандартизації та сертифікації для забезпечення якості виконання робіт на геодезичному виробництві та у сфері землеустрою.

 

Метою вивчення дисципліни «Геодезичні прилади» є отримання студентами знань про геодезичні прилади, які є складними оптико-механічними та електронними приладами та навичок роботи з ними.

Задачи дисципліни: вивчити будову геодезичних приладів, знати їх основні технічні характеристики, отримати навички щодо роботи з ними.

Дисципліна «Електронні геодезичні прилади» – вивчає комплекс фізичних явищ і процесів, які лежать в основі роботи геодезичних електронних приладів та вирішення різноманітних прикладних задач за їх допомогою.

Мета дисципліни «Електронні геодезичні прилади» – отримання базових знань стосовно фізичних явищ і процесів, які лежать в основі роботи геодезичних електронних приладів та отримання навичок роботи з ними.

 

Обробка аерокосмічних зображень та даних дистанційного зондування

Супутникова геодезія (спутниковая геодезия, satellite geodesy) — розділ геодезії, який використовує результати спостережень штучних супутників Землі та інших космічних об'єктів для визначення координат точок земної поверхні, уточнення параметрів гравітаційного поля Землі.

Мета курсу - вивчення супутникових методів створення опорних геодезичних мереж, глобальних позиційних радіотехнічних систем, систем виміру часу, загальних принципів роботи глобальних супутникових систем і їх застосування при виконанні знімальних і кадастрових робіт.

Предмет курсу -   знання принципів побудови й функціонування глобальних супутникових радіонавігаційних систем GPS і ГЛОНАСС, режимів їх роботи та методів вимірів,  факторів, які впливають на точність вимірів.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: системи координат, системи виміру часу, параметри орбіт та основи руху космічних апаратів по них, основні задачі, які розв'язує супутникава геодезія; вміти: визначати координати точок земної поверхні супутниковими методами спостереження, виконувати переходи до різних систем координат .

Мета дисципліни <Геоінформаційні технології в кадастрових системах> – формування міських інформаційних ресурсів для ефективного використання в управлінні земельними ресурсами, нерухомістю і розвитком території великих міст не втрачає значимості вже протягом декількох десятиліть. Значна частина міських геоінформаційних ресурсів створюється в процесі кадастрової та містобудівної проектної діяльності, результатами якої є бази кадастрових даних, генеральні плани, місцеві правила використання і забудови територій населених пунктів, проекти землеустрою і детального планування, економічної та грошової оцінки земель, розподілу території житлових кварталів (мікрорайонів) тощо.

Для вирішення таких проблем у розвинених країнах проводиться реформування кадастрової діяльності на основі комплексного впровадження цифрових методів збирання кадастрових даних, геоінформаційних технологій ведення багатоцільових кадастрів та створення інфраструктури геопросторових даних. Інфраструктура геопросторових даних дозволяє створити єдине інформаційне середовище як для функціонування власне цільових кадастрових систем, так і для задоволення потреб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян в інформації з різних кадастрових систем для її комплексного використання в прийнятті управлінських рішень з формування прозорого ринку нерухомості, раціонального використання природних ресурсів, реалізації різноманітних соціальних, екологічних та інвестиційних програм і проектів із забезпечення сталого розвитку.

Топографія один із розділів геодезії, яка розглядає способи вивчення земної поверхні і зображення її на топографічних картах і планах.

Мета дисципліни «Практикум з реєстрації земельних ділянок» – надати методологічні підходи до вивчення та аналізування нормативно-правових актів України щодо реєстрації земельних ділянок в ДЗК, знати відмінності у діях державного кадастрового реєстратора і державного реєстратора. Досліджувати і систематизувати різноманітну інформацію, одержану з документації із землеустрою, для виконання посадових обов’язків державного кадастрового реєстратора відповідно до чинних нормативно-правових актів України та приймати обґрунтовані рішення щодо реєстрації земельної ділянки у ДЗК або відмови у реєстрації.

Лабораторные работы для студентов специальности 193. Геодезия и землеустройство учебно-квалификационного уровня бакалавр.

Вища геодезія  - наука, що  вивчає фігуру і розміри Землі, а також методи точних вимірювань і способи їх обробки з метою визначення взаємного положення точок на земній поверхні. 

Визначення параметрів земного еліпсоїда і форми земної поверхні  має велике значення для практичної та  інженерної геодезії, топографії та картографії, а також для багатьох суміжних наук: астрономії, геофізики, геодинаміки тощо.

Вивчення геометричних параметрів земного еліпсоїда, методів розв'язування геодезичних задач на його поверхні і в просторі, системи  плоских конформних координат  в проекції Гаусса-Крюгера і питання зображення поверхні еліпсоїда на площині відносяться до сфероїдичної геодезії. Теоретична частина вищої геодезії вивчає відхилення прямовисних ліній, системи висот, встановлення референт-еліпсоїда  та редукційні задачі

Мета дисципліни «Землевпорядні вишукування та проектування» – визначити методологічні підходи до вивчення, аналізування, дослідження та систематизування різної документації, застосування різноманітної інформації (нормативно-правова, інструктивна, геодезична, землевпорядна, технічна, економічна тощо), необхідної для розроблення усіх видів документації із землеустрою. Ця дисципліна охоплює велике коло питань та вивчає правильний порядок виконання робіт з відведення земельних ділянок різного цільового призначення відповідно до їх розташування та згідно з чинним законодавством України.

Дисципліна «Сучасні геодезичні технології» вивчає застосування глобальних навігаційних супутникових систем при виконанні геодезичних робіт, а також – програмні продукти для обробки результатів спостережень при вирішенні різних задач геодезії та землеустрою. На курсі вивчаються основні принципи роботи супутникових систем координатних визначень (найбільш поширених – GPS і ГЛОНАСС), основні джерела помилок і методи ослаблення їх впливу, особливості проектування геодезичних мереж, які створюються супутниковими методами, включаючи вирівнювання таких мереж. Вивчається комплекс питань, пов'язаних з методами вимірювань та обчислень.

Дослідження питань побудови карт, вивчення способів виконання різних вимірювань по картах та визначення оцінки точності цих вимірювань, розроблення теорію картографічної генералізації, основних принципів складання та оформлення карт тощо. Важко назвати галузь науки та техніки, де не використовуються карти. Ця дисципліна охоплює велике коло питань та вивчає сутність і методи передачі та відображення інформації про об’єкти і явища картографованої поверхні, у тому числі програмними засобами.

Сучасна інженерна геодезія – багатогранна наука, яка вирішує складні наукові й практичні завдання. Вона вивчає методи геодезичного забезпечення при будівництві та експлуатації різноманітних об’єктів, а також при вивченні, освоєнні й охороні природних ресурсів. 

Незважаючи на багатогранність об’єктів, при їх проектуванні й будівництві необхідно розв’язати загально прийняті інженерно-геодезичні завдання, а саме одержати вихідні дані при розробленні проектів будівництва інженерних споруд (геодезичні мережі); визначити на місцевості положення контурів об’єкта відповідно до проекту (розмічувальні роботи); забезпечити в процесі будівництва геометричні форми і параметри елементів об’єкта відповідно до проекту (винесення проекту в натуру); визначити відхилення геометричних елементів і розмірів зведеного об’єкта від проектних (встановлення і вивірення); вивчити деформацію земної поверхні під спорудами, самої споруди або її частин під дією природних, техногенних факторів та людської діяльності (спостереження деформацій).

Розв’язування цих завдань зв’язано із забезпеченням і покращенням якості будівництва промислових і житлових комплексів, доріг, ліній електропередач і зв’язку, об’єктів агровиробничого комплексу, гірничого виробництва та інших об’єктів народного господарства.

В умовах, коли зростання обсягів будівництва визначає освоєння нових територій і районів розміщення об’єктів, широке освоєння під-земного простору міст і промислових підприємств, що являють собою в геометричному відношенні дуже складний комплекс, роль інженерної геодезії в будівництві різко зростає.

Мета курсу – вивчення теоретичних засад проведення моніторингу і охорони земель в Україні у відповідності до чинного законодавства та формування практичних навичок щодо їх проведення. Предмет курсу – нормативно-правові та технічні особливості проведення моніторингу земель населених пунктів та сільськогосподарського призначення. У результаті вивчення курсу студент повинен: - оволодіти знаннями щодо нормативно-правового забезпечення моніторингу та охорони земель; - усвідомлювати значення земельних ресурсів у навколишньому природному середовищі; - вміти оцінювати вплив деградації земель та формувати заходи щодо нейтралізації відповідних чинників.